Ông Võ Doãn (Đời thứ IV, Phái 1, Chi 3) Đời thứ IV - Phái thứ 1 - Chi thứ 3


Vợ là bà Hồ Thị Chiêu

Cha là ông Võ Ngữ (Đời thứ III, Phái 1) Mẹ là bà Hồ Thị Ý

Có 7 người con là

Thông tin khác

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com