MỚI CẬP NHẬT: Danh Sách Các Nhà TàI Trợ Qũy Khuyến Học


Ban Thủ Quỹ đã nhận được các tài trợ tiền mặt sau đây (đợt 1 1.2012):

 1. Ông Võ Quang Giáp (ở Mỹ) và vợ: 20 Triệu VND
 2. Ông bà Võ Quang Thịnh (Trưởng Tộc): 50 Triệu VND
 3. Ông Võ Trọng Khanh (con Ông Võ Quang Thịnh):10 Triệu VND
 4. Bà Võ thị Cẩm Vân: 2 Triệu VND
 5. Ông Võ Quang Nghiêm: 10 Triệu VND
 6. Bà Hồ thị Mai (vợ ông Võ Quang Trữ): 15 Triệu VND
 7. Ông Võ Quang Huệ v  vợ: 35 triệu VND (gồm 22 triệu tiền mặt và 13 triệu ti trợ việc đăng k, ph hoạt động và thiết kế mạng điện tử Tộc Võ)
 8. Bà Trần thị Lịa (vợ Ông Võ Thạnh - tự là On) và các con:10 triệu
 9. Ông Nguyễn Ngọc Phúc và vợ: 5 triệu VND
 10. Ông Võ Quang Hân (USA): 4,1 triệu VND (200 USD)
 11. Ông Võ Quang Cường (Hà Nội): 500.000 VND
 12. Một số bà con đóng góp tại lễ giỗ tộc tại quê nhà: 3.0 triệu VND
 13. Bà Võ thị Hương (con Ông Võ Quang Trữ): 3.0 triệu VND

Tổng cộng tiền mặt: 154.600.000 VND

Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com