Hội Đồng Gia Tộc


Trưởng Tộc:

Ông Võ Quang Thịnh

Hội Đồng Gia Tộc:

1. Võ Quang Huệ (T/P Hồ Chí Minh) – Chủ tịch

2. Võ Quang Tự (Điện Phong, Quảng Nam) - Phó Chủ tịch

3. Võ Quang Nghiêm (T/P Hồ Chí Minh) - Phó Chủ tịch

4. Võ Quang Giáp (Nước Ngoi) - Ph Chủ tịch

5. Võ Vọng (Nước Ngoài) - Thành viên

6. Võ Quang Hồi (T/P Đà Nẵng) - Thành viên

7. Võ Quang Hội (T/P Hồ Chí Minh) - Thành viên

8. Võ Quang Cẩm (T/P Hồ Chí Minh) - Thành viên

9. Võ Quang Dũng (T/P Đà Nẵng) - Thành viên

10. Võ Văn Xin (Trị) (T/P Hồ Chí Minh) - Thành viên

11. Võ Kỳ (T/P Hồ Chí Minh) - Thành viên

Ban Thủ Quỹ:

1. Võ Kỳ (T/P Hồ Chí Minh)

2. Võ Quang Minh (T/P Hồ Chí Minh)

3. Võ Quang Thnh (T/P Đà Nẵng)

Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com