Điều lệ Quỹ Khuyến Học Tộc Võ


Điều 1
Hội Đồng Gia Tộc tộc Võ đã quyết định tổ chức Quỹ Khuyến Học Tộc Võ (Quỹ KH) nhằm mục đích cổ động, khuyến khích và hổ trợ con cháu tộc Võ học tập và lấy việc học tập có kết quã tốt làm tiền đề cho việc lập nghiệp và phát triển của bản thân và gia đình,gia tộc và xã hội.

Điều 2 
Các hoạt động của Quỹ KH chính yếu dựa trên các đóng góp tự nguyện của các cá nhân và các gia đình là con cháu Nội – Ngoại trong gia tộc. Các cá nhân. tổ chức, công ty ngoài gia tộc cũng có thể tài trợ Quỹ KH. Việc hỗ trợ, khen thưởng phải đúng người, đúng đối tượng và có tác dụng động viên chung. Việc sử dụng Quỹ phải công khai, minh bạch và không để lãng phí, thất thoát hoặc lạm dụng cho các mục đích khác.

Điều 3 
Hàng năm, Quỹ KH tỗ chức các hoạt động khuyến học - khuyến tài sau đây:
- Khơi dậy niềm tự hào về truyền thống hiếu học của gia tộc Võ, quảng bá các gương tốt điển hình trên trang mạng Website ‘Tộc-Võ–ĐiệnPhong’.
- Khuyến học: Cấp học bổng hỗ trợ một phần chi phí hoặc phương tiện phục vụ học tập (sách, vở…) cho một số con cháu gia tộc Võ học ở các trường công lập nhưng có hoàn cảnh gia đình thật sự khó khăn và có chí học tập để xây dựng cuộc sống bản thân và gia đình có tương lai tốt đẹp hơn.
Khuyến tài: Tuyên dương, khen thưởng các con cháu gia tộc Võ là học sinh giỏi toàn trường (Khen thưởng loại 1), thi đậu vào các trường cao đẳng hay đại học (Khen thưởng loại 2), sinh viên đại học có đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải thưởng cấp bộ trở lên (Khen thưởng loại 3), tốt nghiệp văn bằng cao đẳng,đại học hay thạc sĩ trong và ngoài nước (Khen thưởng loại 4), tốt nghiệp hạng ưu văn bằng cao đẳng,đại học hay thạc sĩ trong và ngoài nước hay tốt nghiệp tiến sĩ trong và ngoài nước (Khen thưởng loại 5). Ngòai ra, Quỹ KH có dự định lập các Bia tiến sĩ chưng bày tại Từ Đường Tộc Võ tại Điện Phong, Điện Bàn, Quảng Nam để vinh danh các con cháu họ Võ tốt nghiệp tiến sĩ hoặc học vị tương đương tiến sĩ (thí dụ Dr. y khoa) ở trong và ngoài nước.
Hàng năm tỗ chức Lễ khuyến học & khuyến tài trong khuôn khổ lễ Giỗ Tổ Tộc Võ tại Từ Đường Tộc Võ ở Điện Phong, Điện Bàn, Quảng Nam hoặc tại Từ Đường Tộc Võ chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4
Xây dựng Quỹ KH

Quỹ KH được xây dựng từ các nguồn đóng góp sau đây:
Đóng góp từng lần: các cá nhân, gia đình có điều kiện kinh tế hoặc có khoản thu đột xuất tự nguyện đóng góp một khoản tiền cho Quỹ. Ngoài ra, có thể thông báo để Ban Thủ Quỹ đến tận nhà nhận tiền đóng góp. Mức đóng góp không phân biệt nhiều ít. 
Đóng góp định kỳ: các cá nhân, gia đình có thề đóng góp định kỳ hàng tháng hoặc hàng quí thông qua việc chuyễn khoản trực tiếp đến tài khoản cua qũy qua ngân hàng. 
- Các nguồn khác của các cá nhân và tổ chức, công ty ngoài tộc Võ (nếu có). 
- Ủng hộ các hiện vật, phương tiện phục vụ cho việc học tập như sách vở, tài liệu, đồ dùng học tập, máy tính cũ, mới ...
- Tất cả các đóng góp nêu trên sẽ được công bố công khai trên trang mạng Website ‘Tộc-Võ–ĐiệnPhong.

Điều 5
Ban Điều hành Qũy.

- Thành phần: gồm một số người có tâm huyết và điều kiện, năng lực trong việc tổ chức các hoạt động của Qũy được Hội Đồng Gia Tộc tộc Võ đề nghị và thông qua bao gồm 1 Chủ Tịch (Ông Trưởng Tộc),1 Trưởng Ban điều hành Quỹ KH và 4 Ủy viên khác. Có một ủy viên là con cháu của gia tộc Võ đang sống ở nước ngoài phụ trách quảng bá Quỹ KH và vận động đóng góp của con cháu gia tộc Võ đang sống ở nước ngoài.

- Nhiệm vụ: 1. Lập kế hoạch và báo cáo hoạt động hàng năm của Qũy KH. 2. Quảng bá, vận động xây dựng và trực tiếp quản lý Qũy KH. 3. Thu thập thông tin, lập danh sách và đề xuất hình thức cũng như định mức khen thưởng và học bổng hàng năm. 4. Tỗ chức Lễ Khuyến học & Khuyến tài tộc Võ hàng năm.

Điều 6
Ban Thủ Quỹ và việc tổ chức tài chính Quỹ KH.

- Ban Thủ Quỹ gồm có hai thành viên do Ban điều hành Quỹ đề nghị và được Hội Đồng Gia tộc thông qua.
- Ban Thủ Quỹ đăng ký 1 tài khoản giao dich tại một ngân hàng có uy tín trong thị trường do 2 người thành viên của ban thủ quỹ cùng đứng tên.
- Các cá nhân, gia đình gửi tiền đóng góp vào Quỹ KH có thể trực tiếp chuyển vào tài khoản giao dich Quỹ (có biên lai nhận tiền của Ngân hàng) hoặc trực tiếp giao tiền cho Ban Thủ Quỹ hoặ đại diện ban thủ Quỹ ở các nơi để gửi vào tài khoản Quỹ.
- Sau khi nhận tiền được gửi vào tài khoản, ban thủ quỹ có nhiệm vụ thông báo cho Ban Điều hành Quỹ để cấp giấy biên nhận gởi đến người đóng góp tài chính cho Quỹ có ghi rõ số tiền đã nhận được.
- Để gia tăng tài chính quỹ KH thông qua tiền lải ngân hàng, số tiền thu được sẽ được ban thủ quỹ thường xuyên chuyển vào tài khoản gởi tiết kiệm định kỳ 6 tháng hoặc 1 năm tại ngân hàng.
- Việc rút tiền phục vụ hoạt động khuyến học-khuyến tài phải có 
chữ ký của cả hai người thủ quỹ và dựa trên danh sách đã được Ban Điều hành Qũy thông qua có chử ký của Trưởng ban điều hành quỹ.
- Ban Thủ Quỹ có nhiệm vụ thường xuyên gởi báo cáo đến Ban điều hành quỹ tình hình tài chính quỹ KH và báo cáo đúc kết hàng năm tại lễ khuyến học & khuyến tài tộc Võ.

Điều 7
Điều kiện và thủ tục xét khen thưởng và hỗ trợ.

Điều kiện nhận khen thưởng: 
- Các đối tượng như quy định tại điều 3
- Có đề nghị bằng văn bản của gia đình người muốn được khen thưởng hoặc của các cá nhân hay các chi phái trong họ có kèm theo bản trình bày thành tích hoặc bản sao các tài liệu chứng minh các thành tích đã nêu như quy định tại điều 3.

Điều kiện nhận hỗ trợ & học bổng:
- Đối tượng như quy định tại điều 3
- Người có nhu cầu được hỗ trợ hoặc cấp học bổng có đơn đề nghị hay được gia đình hoặc các cá nhân hay các chi phái trong họ đề nghị.

Thủ tục xét khen thưởng và hỗ trợ:
- Sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng hoặc hỗ trợ & học bổng, Ban Điều hành Quỹ sẽ xem xét,kiểm tra thông tin và lập danh sách dự kiến hình thức, mức khen thưởng, hỗ trợ đối với từng trường hợp. 
- Danh sách khen thưởng, hỗ trợ chính thức hàng năm phải được Hội đồng Gia tộc thông qua và thông báo chinh thức trên trang mạng website ‘Tộc-Võ–ĐiệnPhong’.

Điều 8
Hiệu lực của điều lệ.

Điều Lệ này gồm có 8 điều và có hiệu lực ngay sau khi Hội đồng Gia tộc thông qua. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề chưa phù hợp Ban Quãn lý Quỹ sẽ tiếp tục đề nghị bổ sung, sửa đổi điều lệ để phù hợp với thực tế và đem lại hiệu quả cao nhất. Việc sửa đổi phải được Hội đồng Gia tộc thông qua.

Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com